FeCl3 + H2O + NH3 → NH4Cl + Fe(OH)3 ↓ | FeCl3 ra Fe(OH)3

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình FeCl3 + 3H2O + 3NH3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3↓ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Sắt. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

Bạn đang xem: FeCl3 + H2O + NH3 → NH4Cl + Fe(OH)3 ↓ | FeCl3 ra Fe(OH)3

Phương trình FeCl3 + 3H2O + 3NH3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3↓

Bạn đang xem: FeCl3 + H2O + NH3 → NH4Cl + Fe(OH)3 ↓ | FeCl3 ra Fe(OH)3

1. Phương trình phản ứng hóa học

FeCl3 + 3H2O + 3NH3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3↓

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Xuất hiện kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3 trong dung dịch

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

4. Tính chất hoá học

4.1. Tính chất hoá học của FeCl3

– Tính chất hóa học của muối:

– Có tính oxi hóa: Khi tác dụng với chất khử, hợp chất sắt (III) clorua bị khử thành hợp chất sắt (II) hoặc kim loại sắt tự do.

Fe3+ + 1e → Fe2+

Fe3+ + 3e → Fe

Tính chất hóa học của muối:

– Tác dụng với dung dịch kiềm:

FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl

– Tác dụng với muối

FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

– Tác dụng với dung dịch axit:

– Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 có hiện tượng vẫn đục:

2FeCl3 + H2S → 2 FeCl2 + 2 HCl + S

Tính oxi hóa

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2

4.2. Tính chất hoá học của NH3

Tính bazơ yếu

– Tác dụng với nước:

NH3 + H2O ⇋ NH4+ + OH-

Xem thêm :

⇒ Dung dịch NH3 là một dung dịch bazơ yếu.

Xem thêm : Zn + CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2 | Zn ra (CH3COO)2Zn

– Tác dụng với dung dịch muối (muối của những kim loại có hidroxit không tan):

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

– Tác dụng với axit → muối amoni:

NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (amoni sunfat)

Khả năng tạo phức

Dung dịch amoniac có khả năng hòa tan hiđroxit hay muối ít tan của một số kim loại, tạo thành các dung dịch phức chất.

Ví dụ:

* Với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 (màu xanh thẫm)

* Với AgCl:

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl

Sự tạo thành các ion phức là do sự kết hợp các phân tử NH3 bằng các electron chưa sử dụng của nguyên tử nitơ với ion kim loại.

Tính khử

– Amoniac có tính khử: phản ứng được với oxi, clo và khử một số oxit kim loại (Nitơ có số oxi hóa từ -3 đến 0, +2).

– Tác dụng với oxi:

– Tác dụng với clo:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

NH3 kết hợp ngay với HCl vừa sinh ra tạo “khói trắng” NH4Cl

– Tác dụng với CuO:

4.3. Tính chất hoá học của nước

– Tác dụng với kim loại: nước có thể tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như Ca, Ba, K,…

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho FeCl3 tác dụng với NH3 trong H2O

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Ở điều kiện thường Fe phản ứng với dung dịch nào sau đây:

A. FeCl3.

B. ZnCl2.

C. NaCl.

D. MgCl2.

Hướng dẫn giải

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Đáp án : A

Ví dụ 2: Một loại quặng sắt (sau khi loại bỏ tạp chất) cho tác dụng với HNO3 không có khí thoát ra. Tên của quặng là

A.Hematit.

B. Manhetit.

C. Pirit.

D. Xiđerit.

Hướng dẫn giải

Quặng sắt tác dụng HNO3 không có khí thoát ra → quặng sắt chứa Fe2O3.

→ Quặng hematit

Đáp án : A

Ví dụ 3: Cho ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm

A. Fe(NO3)2, H2O

B. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)2, AgNO3 dư

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Hướng dẫn giải

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag ↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag ↓

→ Dung dịch X gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Đáp án : B

7. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Sắt (Fe) và hợp chất:

2FeCl3 + 3H2O + 3K2CO3 → 6KCl + 3CO2 ↑ + 2Fe(OH)3↓

2FeCl3 + 3H2O + 3Na2CO3 → 6NaCl + 3CO2 ↑ + 2Fe(OH)3↓

2FeCl3 + 2H2O + SO2 → 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl

FeCl3 + 3H2O + 3CH3NH2 → Fe(OH)3 ↓ + 3CH3NH3Cl

FeCl3 + 3H2O + 3C2H5NH2 → Fe(OH)3 ↓ + 3C2H5NH3Cl

2FeCl3 + 3K2S → 2FeS↓ + 6KCl + S↓

2FeCl3 + 3Na2S → 2FeS↓ + 6NaCl + S

Nguồn: https://hahuytap.edu.vnDanh mục: Hóa

Nguồn: https://muzika.edu.vnDanh mục: Hóa