Video k hcl

Phản ứng K + HCl hay K ra KCl hoặc HCl ra KCl hoặc K ra H2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về K có lời giải, mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

K + 2HCl → KCl + H2

Điều kiện phản ứng

– Không cần điều kiện

Cách thực hiện phản ứng

– Cho natri tác dụng với axit clohidric tạo muối

Hiện tượng nhận biết phản ứng

K tan dần trong dung dịch HCl và có khí thoát ra.

Bạn có biết

K tham gia phản ứng với các axit như HCl, H2SO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn a gam K vào 100 ml dung dịch HCl 1M, thấy thoát ra V lít khí (dktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lit B. 11,2 lít

C. 5,6 lít D. 2,24 lít

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Phương trình phản ứng: K + 2HCl → KCl + H2

nH2 = nHCl/2 = 0,1/2 = 0,05 mol ⇒ VH2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Ví dụ 2: Cho a g K tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí đktc và m g muối. Giá trị của m là:

A. 0,585 g B. 5,85 g

C. 11,7 g D. 1,17 g

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Phương trình phản ứng: K + 2HCl → KCl + H2

nKCl = 2.nH2 = 2.0,1 = 0,2 mol ⇒ mKCl = 74,5.0,2 = 14,9 g

Ví dụ 3: Dãy nào sau đây chỉ gồm các kim loại tác dụng với dung dịch HCl:

A. Cu; Na, Ag B. Na, K, Fe

C. Cu, K, Na D. Na, Ag, Ca

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Phương trình phản ứng:

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2;

2K + 2HCl → 2KCl + H2;

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 2K + Cl2 → 2KCl
 • 2K + Br2 → 2KBr
 • 2K + I2 → 2KI
 • 4K + O2 → 2K2O
 • 2K + 2H2O → 2KOH + H2
 • 2K + S → 2K2S
 • K + 2H2SO4 → K2SO4 + H2
 • 6K + 2H3PO4 → 2K3PO4 + 3H2
 • 2K + H3PO4 → K2HPO4 + H2
 • 2K + 2H3PO4 → 2KH2PO4 + H2
 • 2K + 2HF → 2KF + H2
 • 2K + CuSO4 + 2H2O → K2SO4 + H2 + Cu(OH)2
 • 2K + FeSO4 + 2H2O → K2SO4 + H2 + Fe(OH)2
 • 6K + Al2(SO4)3 + 6H2O → 3K2SO4 + H2 + 2Al(OH)3
 • 2K + ZnSO4 + 2H2O → K2SO4 + H2 + Zn(OH)2
 • 2K + PbSO4 + 2H2O → 3K2SO4 + H2 + Pb(OH)2
 • 6K + Fe2(SO4)3 + 6H2O → 3K2SO4 + H2 + 2Fe(OH)3
 • 2K + CuCl2 + 2H2O → 2KCl + H2 + Cu(OH)2
 • 2K + FeCl2 + 2H2O → 2KCl + H2 + Fe(OH)2
 • 6K + 2AlCl3 + 6H2O → 6KCl + 3H2 + 2Al(OH)3
 • 2K + ZnCl2 + 2H2O → 2KCl + H2 + Zn(OH)2
 • 3K + 2FeCl3 + 3H2O → 6KCl + 3H2 + 2Fe(OH)3
 • 6K + Cr2(SO4)3 + 6H2O → 3K2SO4 + H2 + 2Cr(OH)3
 • 6K + 2CrCl3 + 6H2O → 6KCl + 3H2 + 2Cr(OH)3
 • 2K + Cu(NO3)2 + 2H2O → 2KNO3 + H2 + Cu(OH)2
 • 2K + Fe(NO3)2 + 2H2O → 2KNO3 + H2 + Fe(OH)2
 • 6K + 2Al(NO3)3 + 6H2O → 6KNO3 + 3H2 + 2Al(OH)3
 • 2K + Zn(NO3)2 + 2H2O → 2KNO3 + H2 + Zn(OH)2
 • 2K + Pb(NO3)2 + 2H2O → 2KNO3 + H2 + Pb(OH)2
 • 6K + 2Fe(NO3)3 + 6H2O → 6KNO3 + 3H2 + 2Fe(OH)3
 • 2K + 2C2H5OH → 2C2H5OK + H2
 • 2K + 2CH3OH → 2CH3OK + H2
 • 2K + 2CH3COOH → 2CH3COOK + H2
 • 2K + 2C6H5OH → 2C6H5OK + H2

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3