Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2↓ + BaSO4↓ | Ba(OH)2 ra BaSO4

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2↓ + BaSO4↓ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Bari. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phương trình Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2↓ + BaSO4↓

1. Phương trình phản ứng hóa học:

Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2↓ + BaSO4↓

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Khi cho bari hiđroxit phản ứng với sắt II sunfat thu được kết tủa trắng xanh Fe(OH)2 và kết tủa trắng BaSO4

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Mang đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

Phản ứng với các axit:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2+ 2H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O

Ba(OH)2 + 2SO2 → Ba(HSO3)2

Phản ứng với các axit hữu cơ tạo thành muối

2CH3COOH + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2H2O

Phản ứng thủy phân este

2CH3COOC2H5 + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2 C2H5OH

Phản ứng với muối:

Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2↓

Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng có tính lưỡng tính (Al, Zn…):

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với muối FeSO4

6. Bạn có biết

Tương tự như Ba(OH)2, các bazơ khác như NaOH, KOH, Ca(OH)2 …cũng phản ứng với FeSO4 tạo kết tủa Fe(OH)2

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại bari nhóm

A. IA.

B. IIIA.

C. IVA.

D. IIA.

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Ba thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn

Ví dụ 2: Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là:

A. Ag.

B. Fe.

C. Cu.

D. Ba.

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Bari phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

Ví dụ 3: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

A. Giấy quỳ tím

B. Zn

C. Al

D. BaCO3

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

+ Cho vào dung dịch KOH không có hiện tượng

+ Cho vào HCl có khí bay lên

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

+ Cho vào H2SO4: có khí bay lên và kết tủa trắng

BaCO3 + H2SO4 → BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Bari và hợp chất:

Ba(OH)2 + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + BaSO4↓

Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2↓

Ba(OH)2 + Cu(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Cu(OH)2↓

Ba(OH)2 + MgSO4 → Mg(OH)2↓ + BaSO4↓

Ba(OH)2 + MgCl2 → BaCl2 + Mg(OH)2↓

Ba(OH)2 + Mg(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Mg(OH)2↓

Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2↓