Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2↓ | Ba(OH)2 ra Ba(NO3)2

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2↓ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Bari. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phương trình Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2↓

1. Phương trình phản ứng hóa học:

Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2↓

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Khi cho bari hiđroxit phản ứng với sắt II nitrat thu được kết tủa trắng xanh Fe(OH)2

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Mang đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

Phản ứng với các axit:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2+ 2H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O

Ba(OH)2 + 2SO2 → Ba(HSO3)2

Phản ứng với các axit hữu cơ tạo thành muối

2CH3COOH + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2H2O

Phản ứng thủy phân este

2CH3COOC2H5 + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2 C2H5OH

Phản ứng với muối:

Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2↓

Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng có tính lưỡng tính (Al, Zn…):

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với muối Fe(NO3)2

6. Bạn có biết

Tương tự như Ba(OH)2, các bazơ khác như NaOH, KOH, Ca(OH)2 …cũng phản ứng với Fe(NO3)2 tạo kết tủa Fe(OH)2

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Dung dịch chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?

A. NaCl

B. Ca(HCO3)2

C. KCl

D. KNO3

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 → CaCO3 + BaCO3 + 2H2O

Ví dụ 2: Ứng dụng nào sau đây là của bari

A. sản xuất buji

B. sản xuất pháo hoa

C. sản xuất bóng đèn

D. tất cả phương án trên

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Bari được sử dụng chủ yếu trong sản xuất buji, ống chân không, pháo hoa và bóng đèn huỳnh quang,…

Ví dụ 3: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là:

A. Ba(OH)2.

B. Na2CO3.

C. NaOH.

D. NaCl

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Bari và hợp chất:

3Ba(OH)2 + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3↓ + 3BaSO4↓

Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2↓ + BaSO4↓

Ba(OH)2 + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + BaSO4↓

Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2↓

Ba(OH)2 + Cu(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Cu(OH)2↓

Ba(OH)2 + MgSO4 → Mg(OH)2↓ + BaSO4↓

Ba(OH)2 + MgCl2 → BaCl2 + Mg(OH)2↓