FeCl2 + KOH → KCl + Fe(OH)2↓ | FeCl2 ra Fe(OH)2

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình FeCl2 + 2KOH → 2KCl + Fe(OH)2↓ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Sắt. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

Phương trình FeCl2 + 2KOH → 2KCl + Fe(OH)2↓

Bạn đang xem: FeCl2 + KOH → KCl + Fe(OH)2↓ | FeCl2 ra Fe(OH)2

1. Phương trình phản ứng hóa học

FeCl2 + 2KOH → 2KCl + Fe(OH)2↓

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Phản ứng tạo kết tủa trắng xanh Fe(OH)2

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

4. Tính chất hoá học

4.1. Tính chất hoá học của FeCl2

– Mang đầy đủ tính chất hóa học của muối.

– Có tính khử Fe2+ → Fe3+ + 1e

Tính chất hóa học của muối:

– Tác dụng với dung dịch kiềm:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

– Tác dụng với muối

FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2AgCl

Tính khử:

– Thể hiện tính khử khi tác dụng với các chất oxi hóa mạnh:

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

4.2. Tính chất hoá học của KOH

– KOH là một bazo mạnh có khả năng làm thay đổi màu sắc các chất chỉ thị như khiến quỳ tím chuyển sang màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein không màu thành màu hồng.

Ở điều kiện nhiệt độ phòng, KOH tác dụng với oxit axit như SO2, CO2

KOH + SO2 → K2SO3 + H2O

KOH + SO2 → KHSO3

– KOH tác dụng với axit tạo thành muối và nước

KOH(dd) + HCl(dd) → KCl(dd) + H2O

Xem thêm :

– KOH tác dụng với các axit hữu cơ để tạo thành muối và thủy phân este, peptit

RCOOR1 + KOH → RCOOK + R1OH

– KOH tác dụng với kim loại mạnh tạo thành bazo mới và kim loại mới

KOH + Na → NaOH + K

– KOH tác dụng với muối để tạo thành muối mới và axit mới

2KOH + CuCl2 → 2KCl + Cu(OH)2↓

– KOH là một bazo mạnh, trong nước phân ly hoàn toàn thành ion Na+ và OH-

Phản ứng với một số oxit kim loại mà oxit, hidroxit của chúng lưỡng tính như nhôm, kẽm,…

2KOH + 2Al + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2↑

2KOH + Zn → K2ZnO2 + H2↑

– KOH phản ứng với một số hợp chất lưỡng tính

KOH + Al(OH)3 → KAlO2 + 2H2O

2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho FeCl2 tác dụng với dung dịch KOH

6. Bạn có biết

Các muối tan của Fe có thể tác dụng với dung dịch kiềm tạo kết tủa

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho các kim loại sau: Al; Zn ; Fe; Cu; Pb. Số kim loại tác dụng với dung dịch đồng sunfat là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn giải

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Xem thêm : CH3COONa ra CH4 l CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Đáp án : C

Ví dụ 2: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây ?

A. FeSO4

B. CuSO4

C. Fe2(SO4)3

D. AgNO3

Hướng dẫn giải

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Cu + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4 + CuSO4

Xem thêm : CH3COONa ra CH4 l CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Đáp án : C

Ví dụ 3: Sắt tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao hom 570°C thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Hướng dẫn giải

Fe tác dụng H2O ở t° > 570°C sẽ tạo FeO

t° < 570°C sẽ tạo Fe3O4

Đáp án : A

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Sắt (Fe) và hợp chất:

FeCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Fe(OH)2↓

FeCl2 + Zn → Fe + ZnCl2

FeCl2 + Mg → Fe + MgCl2

3FeCl2 + 2Al → 2AlCl3 + 3Fe

FeCl2 + Ag2SO4 → 2AgCl↓ + FeSO4

FeCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓+ Fe(NO3)2

FeCl2 + Na2S → FeS↓ + 2NaCl

Nguồn: https://ieltskey.edu.vnDanh mục: Hóa