CH3NH2 ra CH3NH3Cl | FeCl3 ra Fe(OH)3 | CH3NH2 + FeCl3 + H2O → Fe(OH)3 + CH3NH3Cl

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình 3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phương trình 3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

1. Phản ứng hóa học:

3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

2. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ở điều kiện thường.

3. Cách thực hiện phản ứng

– Cho metylamin phản ứng với muối sắt III clorua.

4. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Sau phản ứng thấy xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

5. Tính chất hóa học

5.1. Tính chất hóa học của CH3NH2

a. Tính bazơ :

– Dung dịch metylamin có khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphtalein do kết hợp với proton mạnh hơn amoniac

– Amin có tính bazo yếu nên có thể phản ứng với các axit vô cơ để tạo thành muối

CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

b. Phản ứng với axit nitrơ :

CH3-NH2 + HONO → CH3-OH + N2 + H2O (xúc tác HCl)

c. Phản ứng ankyl hóa :

CH3NH2 + CH3I → CH3NHCH3 + HI

d. Phản ứng với dung dịch muối của các kim loại có hiđroxit kết tủa :

3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

e. Phản ứng đốt cháy

4CH5N + 9O2 4CO2 + 10H2O + 2N2

5.2. Tính chất hóa học của FeCl3

– Tính chất hóa học của muối:

– Có tính oxi hóa: Khi tác dụng với chất khử, hợp chất sắt (III) clorua bị khử thành hợp chất sắt (II) hoặc kim loại sắt tự do.

Fe3+ + 1e → Fe2+

Fe3+ + 3e → Fe

a. Tính chất hóa học của muối:

– Tác dụng với dung dịch kiềm:

FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl

– Tác dụng với muối

FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

– Tác dụng với dung dịch axit:

– Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 có hiện tượng vẫn đục:

2FeCl3 + H2S → 2 FeCl2 + 2 HCl + S

b. Tính oxi hóa

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2

5.3. Tính chất hóa học của H2O

a. Nước tác dụng với kim loại

Nước tác dụng được với một số kim loại ở nhiệt độ thường như: Li, Na, K, Ca.. tạo thành bazo và khí H2.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

b. Nước tác dụng với oxit bazo

Nước tác dụng với oxit bazo tạo thành bazo tương ứng. Dung dịc bazo làm quỳ tím hóa xanh.

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c. Nước tác dụng với oxit axit

Nước tác dụng với oxit axit tạo thành axit tương ứng. Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ.

SO2 + H2O → H2SO3

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

6. Bạn có biết

– Metylamin có thể phản ứng với các dung dịch muối cuar các kim loại có hidroxit kết tủa.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là

A. CH3NH2. B. CH3COOCH3.

C. CH3OH. D. CH3COOH.

Hướng dẫn: metylamin phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa.

Đáp án: A

Ví dụ 2: Chất nào sau đây phản ứng với CH3NH2 tạo kết tủa?

A. NaCl. B. HNO2. `

C. MgCl2. D. NaOH.

Hướng dẫn:

2CH3NH2 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2CH3NH3Cl

Đáp án: C

Ví dụ 3: Phản ứng nào sau đây là sai?

A. CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

B. CH3NH2 + HONO → CH3OH + N2 + H2O

C. CH3NH2 + NaCl + H2O → NaOH + CH3NH3Cl

D. 3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

Hướng dẫn:

NaOH là bazo tan, nên phản ứng không xảy ra.

Đáp án: C

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Amin và hợp chất:

4CH5N + 9O2 4CO2 + 10H2O + 2N2

2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4

C3H7NH2 + HCl → C3H7NH3Cl

C3H7NH2 + HONO → C3H7OH + N2 + H2O

C3H7NH2 + CH3I C3H7NHCH3 + HI

3C3H7NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3C3H7NH3Cl

4C3H9N + 21O2 12CO2 + 18H2O + 2N2