Phản ứng tách C3H8 tạo ra C3H6 thuộc loại phản ứng tách đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về C3H8 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

C3H8 → H2 + C3H6

1. Phương trình phản ứng propan ra propilen

CH3 – CH2 – CH3 →t°, xt CH2 = CH – CH3 + H2

2. Hiện tượng của phản ứng propan ra propilen

– Sản phẩm thu được làm mất màu dung dịch brom.

3. Cách tiến hành phản ứng propan ra propilen

– Đem khí propan (C3H8) đun nóng ở nhiệt độ cao, có xúc tác Ni, Fe.

4. Mở rộng về tính chất hoá học của ankan

– Ở nhiệt độ thường, các ankan không tác dụng với dung dịch axit, dung dịch kiềm và các chất oxi hóa như dung dịch KMnO4 (thuốc tím)…

– Khi chiếu sáng hoặc đun nóng, các ankan dễ dàng tham gia các phản ứng thế, phản ứng tách hiđro và phản ứng cháy. 

4.1. Phản ứng thế bởi halogen

– Clo có thể thay thế lần lượt từng nguyên tử H trong phân tử metan.

Phương trình hóa học:

CH4 + Cl2 →as CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 →asCH2Cl2 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 →asCHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 →asCCl4 + HCl

– Các đồng đẳng của metan cũng tham gia phản ứng thế tương tự metan.

Nhận xét:

– Nguyên tử hiđro liên kết với nguyên tử cacbon bậc cao hơn dễ bị thế hơn nguyên tử hiđro liên kết với nguyên tử cacbon bậc thấp hơn.

4.2. Phản ứng tách

– Dưới tác dụng của nhiệt và chất xúc tác thích hợp, các ankan có phân tử khối nhỏ bị tách hiđro thành hiđrocacbon không no tương ứng.

Thí dụ:

CH3 – CH3 →500Co, xt CH2 = CH2 + H2

– Ở nhiệt độ cao và chất xúc tác thích hợp, ngoài việc bị tách hiđro, các ankan còn có thể bị phân cắt mạch cacbon tạo thành các phân tử nhỏ hơn.

Thí dụ:

CH3 – CH2 – CH3 →to, xtC2H6+CH4C3H6+H2

4.3. Phản ứng oxi hóa

– Khi bị đốt, các ankan đều cháy, tỏa nhiều nhiệt.

CnH2n + 2 + 3n+12O2 →to nCO2 + (n + 1)H2O

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Đề hiđro hóa hỗn hợp A gồm: C2H6, C3H8, C4H10. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B, dA/B =1,75. % ankan bị đề hiđro hóa là:

A. 50%.

B. 75%.

C. 25%.

D. 90%.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Giả sử gọi mol A là 1 mol

MAMB=nBnA=1,75⇒nB=1,75mol

nankan phản ứng = nB – nA = 0,75 mol

H=0,751.100%=75%

Câu 2: Phản ứng tách butan ở 500oC có xúc tác cho những sản phẩm nào sau đây?

A. CH3CH=CHCH3 và H2 B. CH3CH=CH2 và CH4

C. CH2=CH-CH=CH2 và H2 D. A, B, C đều đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Butan: CH3-CH2-CH2-CH3

Dưới tác dụng của nhiệt và chất xúc tác thích hợp, các ankan có thể tách hiđro thành hiđro cacbon không no tương ứng hoặc phân cắt mạch cacbon tạo thành các phân tử nhỏ hơn.

Câu 3: Tách hiđro từ ankan X thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất có tỉ khối so với hiđro bằng 13,75. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 2,64 gam CO2 và 1,44 gam H2O. Công thức phân tử của ankan và hiệu suất phản ứng ankan hóa là

A. C2H6; 80%

B. C3H8; 80%

C. C3H8; 60%

D. C2H6; 60%

Hướng dẫn giải:

Đốt cháy Y cũng là đốt cháy X

X+O2→0,06  mol CO2+0,08  mol  H2OnX=nH2O−nCO2=0,08−0,06=0,02 mol

X có số nguyên tử C = 0,06 : 0,02 = 3; Số nguyên tử H = 8 suy ra X là C3H8

mX = mY = 0,02.44 = 0,88 gam → nY = 0,88 : 27,5 = 0,032 mol

→ nankan phản ứng = 0,032 – 0,02 = 0,012 mol

→ H=0,0120,02.100%=60%

Câu 4: Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan B. 3-metylpentan

C. hexan D. 2,3-đimetylbutan

Hướng dẫn giải

Đáp án B

C↓H3- C↓H2- C↓ ↓H – CH2- CH3                                       CH3

Vị trí mũi tên cho biết Cl có thể thế H gắn với C đó

→ Clo hóa 3-metylpentan được 4 sản phẩm thế monoclo.

Câu 5: Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là:

(1) CH3C(CH3)2CH2Cl;

(2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ;

(3) CH3ClC(CH3)3

A. (1); (2). B. (2); (3). C. (2). D. (1)

Hướng dẫn giải

Đáp án D

                 CH3CH3- C – CH3                 CH3

4 nhóm -CH3 có vị trí đối xứng nhau nên chỉ có 1 sản phẩm thế clo 1:1.

Câu 6: Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoclo có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

A. C4H10 B. C3H8 C. C3H6 D. C2H6.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

CnH2n+2 + Cl2 →CnH2n+1Cl + HCl

→ 35,514n+1+35,5.100 = 45,223%

→ n = 3 → CTPT X: C3H8.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là

A. 70,0 lít B. 78,4 lít C. 84,0 lít D. 56,0 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCO2= 7,84 : 22,4 = 0,35 mol;

nH2O = 9,9 : 18 = 0,55 mol

Bảo toàn nguyên tố O: 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O

→ 2.nO2 = 2.0,35 + 0,55 →nO2 = 0,625 mol

VO2 = 0,625.22,4 = 14 lít

Vì oxi chiếm 15Vkk → Vkk = 5.14 = 70 lít

Câu 8: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan là

A. 3,3-đimetylhexan B. 2,2-đimetylpropan

C. isopentan D. 2,2,3-trimetylpentan.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

CnH2n+2 + Br2 → CnH2n+1Br + HBr

→ 14n + 81 = 75,5.2 → n = 5 → CTPT: C5H12

Khi brom hóa ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất

nên CTCT của X là:

                 CH3CH3- C – CH3                 CH3 2,2-đimetylpropan

Câu 9: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi nước theo tỷ lệ thể tích 11:15. Thành phần phần trăm theo khối lượng của hai chất lần lượt là:

A. 18,5% và 81,5% B. 45% và 55%

C. 28,1% và 71,9% D. 25% và 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đặt nC2H6 = a ;nC3H8 = b;

Có VCO2: VH2O = 11 : 15

→ (2a + 3b) : (3a + 4b) = 11 : 15

→ b = 3a

Tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol

Giả sử nC2H6= 1 mol → nC3H8 = 3 mol

→ mA = 1.30 + 3.44 = 162 gam

→ %mC2H6 = 30162.100 = 18,5%

%mC3H8 = 3.44162.100 = 81,5%

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. Hai hiđrocacbon trong X là

A. C2H6 và C3H8 B. CH4 và C2H6 .

C. C2H2 và C3H4 D. C2H4 và C3H6

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nCO2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol;

nH2O = 3,24 : 18 = 0,18 mol

nH2O >nCO2 → X là ankan → X có CTPT chung là CnH2n+2

nX = nH2O – nCO2= 0,18 – 0,1 = 0,08 mol

→ n = nCO2nX = 0,10,08 = 1,25

Hai hiđrocacbon kế tiếp là CH4 và C2H6

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

  • C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O
  • C3H8 → CH4 + C2H4
  • C3H8 + Cl2 → C3H7Cl + HCl
  • C3H8 + 2Cl2 → C3H6Cl2 + 2HCl
  • C3H8 + Br2 → C3H7Br + HBr
  • C3H8 + 2Br2 → C3H6Br2 + 2HBr

Săn SALE shopee tháng 9:

  • Đồ dùng học tập giá rẻ
  • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3