AlCl3 + Ba(OH)2 → BaCl2 + H2O + Ba(AlO2)2 | AlCl3 ra Ba(AlO2)2

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình 2AlCl3 + 4Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Nhôm. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

Phương trình 2AlCl3 + 4Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

Bạn đang xem: AlCl3 + Ba(OH)2 → BaCl2 + H2O + Ba(AlO2)2 | AlCl3 ra Ba(AlO2)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

2AlCl3 + 4Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Ban đầu xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó tan dần trong dung dịch

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng

4. Tính chất hoá học

a. Tính chất hoá học của AlCl3

– Mang đầy đủ tính chất hóa học của muối

– Tác dụng với dung dịch bazo:

AlCl3 + NaOH(vừa đủ) → NaCl + Al(OH)3

– Tác dụng với dung dịch muối khác:

AlCl3 + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

– Phản ứng với kim loại mạnh hơn:

3Mg + 2AlCl3 → 3MgCl2 + 2Al

b. Tính chất hoá học của Ba(OH)2

– Mang đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

Phản ứng với các axit:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2+ 2H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O

Ba(OH)2 + 2SO2 → Ba(HSO3)2

Xem thêm : Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O

Phản ứng với các axit hữu cơ tạo thành muối

2CH3COOH + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2H2O

Phản ứng thủy phân este

2CH3COOC2H5 + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2 C2H5OH

Phản ứng với muối:

Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2↓

Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng có tính lưỡng tính (Al, Zn…):

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho AlCl3 tác dụng với Ba(OH)2

6. Bạn có biết

ZnCl2 và các muối khác của nhôm và kẽm cũng có phản ứng tương tự

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Kết luận nào sau đây không đúng với nhôm?

A. Có bán kính nguyên tử lớn hơn Mg.

B. Là nguyên tố họ p.

C. Là kim loại mà oxit và hidroxit lưỡng tính.

D. Trạng thái cơ bản nguyên tử có 1e độc thân.

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Mg thuộc nhóm IIA, Al thuộc nhóm IIIA và cùng thuộc chu kì 3 → bán kính của Mg > Al

Xem thêm : Toluen

Ví dụ 2: Nhôm không bị hoà tan trong dung dịch

A. HCl.

B. HNO3 đặc, nguội.

C. HNO3 loãng

D. H2SO4 loãng.

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

Nhôm bị thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội

Ví dụ 3: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch:

A. NaOH.

B. HCl.

C. NaNO3.

D. H2SO4.

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

NaOH không phản ứng với KCl nhưng với AlCl3 thì sẽ tạo kết tủa keo trắng, sau đó tủa tan dần nếu dư NaOH.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Nhôm (Al) và hợp chất:

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

AlCl3 + 3NH4OH → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

2AlCl3 + 3Mg → 2Al + 3MgCl2

2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 6NaCl + 3CO2↑

2AlCl3 + 6H2O + 2Na2S → 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑ + 6NaCl

AlCl3 + 3AgNO3 → 3AgCl↓ + Al(NO3)3

2AlCl3 + 3Ag2SO4 → 6AgCl↓ + Al2(SO4)3

Nguồn: https://ieltskey.edu.vnDanh mục: Hóa