Hướng dẫn học sinh phòng chống Covid tại trường học.